دوفصلنامه فیزیک کاربردی ایران

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد است 

 

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

 

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

 

MSRT-CODE: 29b2e05726a4dc4 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار و تابستان 1397 

3. مدل‌سازی و تحلیل پراش اشعه x در آرایش‌های مربعی و مثلثی

صفحه 21-32

مهدی سویزی؛ محمد جعفری پویا؛ مریم علیان نژادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2345-4911
شاپا الکترونیکی
2645-4211