نویسنده = عبدالله مرتضی علی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پارامترِ نظم و دورنگ نمایی خطّی دو رنگینۀ آزو در ترکیبِ بلورِمایعِ C7

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-16

سعیده شعاری نژاد؛ عبدالله مرتضی علی


3. بررسی مشخصه حسگر نوری پیوندگاه نامتجانس AZO/p-Si لایه نشانی شده به روش افشانه داغ

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 39-51

مونا شصتی؛ عبدالله مرتضی علی