نویسنده = فاطمه مقدسی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ضریب عبور الکتریکی یک مولکول بنزن در حضور برهمکنش هابارد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 65-71

فاطمه مقدسی؛ محمد مردانی؛ حسن ریانی


2. وابستگی مغناطورسانش الکترونی یک نانو حلقه ی پلی استیلنی به اندازه ی آن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-86

فاطمه مقدسی؛ محمد مردانی؛ حسن ربانی


3. فهمِ ساز و کار تداخلِ توابعِ موج در مولکولِ بنزن به کمکِ محاسبۀ عددِ اِشغالِ الکترونی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-49

محمد مردانی؛ حسن ربانی؛ فاطمه مقدسی