نویسنده = کاظم پوربدخشان
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی، شبیه سازی عملکرد و ساخت نمونه آزمایشگاهی پرتابگر الکترومغناطیسی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-59

کاظم پوربدخشان؛ مهدی فخرآبادی؛ محمود ترابی