نویسنده = فریناز روشنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اپیدمی بیماری واگیردار تماسی بر روی شبکه‌

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-25

فریناز روشنی