کلیدواژه‌ها = سلول خورشیدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر زیرلایه های انعطاف پذیر Al و PET در خواص ساختاری و اپتیکی لایه های جاذب CuInS

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 67-76

محمدحسین عامریون؛ محمدابراهیم قاضی؛ مرتضی ایزدی فرد؛ بهرام بهرامیان


2. بررسی مشخصه حسگر نوری پیوندگاه نامتجانس AZO/p-Si لایه نشانی شده به روش افشانه داغ

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 39-51

مونا شصتی؛ عبدالله مرتضی علی