کلیدواژه‌ها = زبری
تعداد مقالات: 2
1. اثر زبری سطوح فرکتالی خودمتشابه بر سطح تماس حقیقی، انرژی بین مرزی موثر و چسبندگی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-69

منصوره صدیقی عطار؛ امیر علی مسعودی