شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار و تابستان 1397 
3. مدل‌سازی و تحلیل پراش اشعه x در آرایش‌های مربعی و مثلثی

صفحه 21-32

مهدی سویزی؛ محمد جعفری پویا؛ مریم علیان نژادی