طراحی و ساختِ سیستمِ تعیینِ مرزِ تداخلِ موادِ نامحلول

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی، تهران

2 ، سازمان انرژی اتمی، تهران

چکیده

تعیینِ مرزِ تداخل بین مّواد در صنایع پالایشگاهی، شیمیایی، گاز و پتروشیمی برای تحلیل فرآیند از اهمّیت ِبالایی برخوردار است. با توّجه به عدم ِمشاهدۀ مرز جداسازی مواد در درون مخازن، روش‌های مختلفی برای تعیین این  مرز و پروفایل چگالی آن‌ها ارائه شده است. در این مقاله مکانیزمی برای تعیین مرز جداسازی مواد به وسیله پرتوهای گاما بیان می‌گردد. در این روش به کمک سازه مکانیکی، چشمه گسیلنده گاما و گاما میزان ارتفاع مواد مختلف و نواحی امولوسیون درون مخازن تعیین می‌گردد. خروجی این روش به صورت پروفایلی براساس چگالی مواد ارائه می‌شود که در آن تغییر در چگالی به د ست‌آمده نشان‌دهنده‌ی مرز جدا کننده بین مواد می‌باشد. همچنین نتایج ِتجربی ارائه شده در صنعت شیمیایی نشان می‌دهد که این فناوری از کارایی قابل قبولی برخوردار است. در این مقاله برای شناسایی بهترِ مرزِ بین مواد، از روشی مبتنی بر انحراف ِمعیارِ داد‌های ثبت شده استفاده شده استآشکارسازِ پرتو

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and construction of a system for determining the boundary of insoluble material interference

نویسندگان [English]

  • Ali Azimbeigirad 1
  • Mojtaba Askarilahdarbani 2
  • Sajad Rahmanzadehtoutkaleh 1
  • Reza Gholipourpeyvandi 1

[1]  P. Lupoli. and D. Mattis; “Float switch construction for monitoring liquid level”; Environment International 14 (1998) IX.

[2]    D. Ordolff; “Investigations on the design of floats to control milk meters”; Journal of Agricultural Engineering Research 43 (1989) 113–123.

[3]   V. E. Sakharo, S. A. Kuznetsov, B. D. Zaitsev, I. E. Kuznetsova, and S.

G. Joshi; “Liquid level sensor using ultrasonic Lamb waves”; Ultrasonics 41

(2003) 319–322.

[4]   E. Vargas, R. Ceres, J. M. Marti´n, and L.Caldero´n; “Ultrasonic sensor for liquid-level inspection in bottles”; Sensors and Actuators A: Physical 61 (1997) 256–259.

[5]   T. Kabor and R. Werthschützky; “Wafer Level Processing of Overload- Resistant Pressure Sensors”; Procedia Engineering 47 (2012) 615–618.

[6]  H. Golnabi; “Design and operation of a fiber optic sensor for liquid level detection”; Optics and Lasers in Engineering 41 (2004) 801–812.

[7]   C. Yang, S. Chen, and G. Yang; “Fiber optical liquid level sensor under cryogenic environment”; Sensors and Actuators A: Physical 94 (2001) 69– 75.

[8]   A. Jaworek and A. Krupa; “Phase-shift detection for capacitance sensor measuring void fraction in two-phase flow”; Sensors and Actuators A: Physical 160 (2010) 78–86.

[9]   F. Lucklum and B. Jakoby; “Novel magnetic–acoustic resonator sensors for remote liquid phase measurement and mass detection”; Sensors and Actuators A: Physical 145-146 (2008) 44–51.

[10]   T. Uemura; “Observations of Backscattered Gamma-Rays in a Surface

Density Gauge”; Japanese Journal of Applied Physics 4 (1965) 667.

[11]   I. A. Henderson and J. McGhee; “Modelling gamma-source backscatter

density gauge”; IEE Proceedings 133 (1986) 611-617.