بررسی نقص در بلورهای فوتونیکی یک بعدی

نویسندگان

1 1 گروه فیزیک، دانشگاه شهید مدنی تبریز

2 گروه فیزیک، دانشگاه شهید مدنی تبریز

چکیده

بلورهای فوتونیکی، مواد دی الکتریکِ مصنوعی با ضرریب شکسرت تناوبی هستند که ویژگی های الکترومغناطیسی جدیردی دارنردا ایربلورها نشان داده اند کره نتیهره اراکنردگی بررا در یرک ررا تاردی الکتریکِ متناوب، اارخی به شکل گرا بانرد فوترونیکی اررتاای گا ها از حضور فوتو نها در یک دامنه انرژی معیّ جلروگیریبه عمل می آورندا وقتی تناوب شبکه با وارد کرردن یرک ن ره برهدرون بلور فوتونیکی شکسته می شود، یک م ر د ن ره جایگزیرده دررفتار تدا لی نور می شودا ای تغییرات با ماهیّت و نوع ن ره تعیری می شودامحدوده گا نواری فوتونیکی ظاهر می شود که منهرر بره تغییرر در

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of defects in one-dimensional photonic crystals

نویسندگان [English]

  • Allahkaram Maraashinasab 1
  • Saeed Ranjbariyan 2

[1] J. D. Joannopoulos, J. N. Winn, and R. D. Mead; "photonic crystals: Molding the Flow of Light"; Princeton University Press (1995).

[2] H. Y. Lee and T. Yao; J. Appl. Phys. 93 (2003) 819.

[3] Z. M. Jiang, B. Shi, D. T. Zhao, J. Liu, and X. Wang; Appl. Phys. Lett. 79 (2001) 3395.

[4] R. Ozaki, T. Matsui, M. Ozaki, and K. Yoshino; Appl. Phys. Lett. 82 (2003) 3593.

[5] R. Ozaki, Y. Matsuhisa, M. Ozaki, and K. Yoshino; Appl. Phys. Lett. 84 (2004) 1844.

[6] Z. F. Sang and Z. Y. Li; Opt. Commun. 273 (2007) 162-166

[7] Z. Wang, R. W. Peng, F. Qiu, Z. H. Tang, X. F. Hu, X. Q. Huang, M. Wang, A. Hu, S. S. Jiang, and D. Feng; J. Cryst. Growth 275 (2005) e1209.

[8] M. Kohmoto, B. Sutherland, and K. Iguchi; Phys. Rev. Lett. 58 (1987) 2436.

[9] L. Gao and C. T. Tang; Phys. Lett. A 322 (2004) 390.

[10] C. S. Kee, J. E. Kim, H. Y. Park, and H. Lim; IEEE Trans. Microw. Theory 47 (1999) 2148.

[11] J.  Zi, J. Wan, C. Zhang; Appl . Phys . Lett. 73 (1998) 2084.

[12] F. Qiu, R. W. Peng, X. Q. Huang, Y. M. Liu, M. Wang, A. Hu, and S. S. Jiang; Europhys. Lett. 63 (2003) 853.