شبیه‌سازی ذرّه‌ای امواجِ یون صوتِ خطّی در پلاسما‌

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

هر حرکتِ متناوبِ یک سیّال را می‌توان به وسیلۀ تحلیلِ فوریه به بر هم نهی از نوسانات با فرکانس‌ها و عدد موج‌های مختلفِ ω و κ تجزیه کرد. لذا انرژی یک موج برابر است با مجموعِ انرژی مؤلّفه‌های فوریه و با مربّعِ این ضرایب متناسب می‌باشد. عددِ موج و فرکانسِ مربوط به انرژی ماکزیمم همان عددِ موج و فرکانسِ مُدِ اصلی سیستم می‌باشند که در رابطۀ پاشندگی صدق می‌کنند. در این مقاله رابطۀ پاشندگی موجِ یون صوت در پلاسما با استفاده از کُدِ شبیه‌سازی ذرّه‌ای که توسط نویسندگان  این مقاله نوشته شده مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Particle simulation of linear sound ions in plasma

نویسندگان [English]

  • Mahmoudreza Rohani
  • Amene Kargariyan

[1]        F. Valentini, T.M. O’Neil, O.H.E. Dubin; “Decay initability of electron-acoustic waves”; Comunications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 13 (2008) 215.

[2]        S. Sultana, G. Sari, and I. Kourakis; “Modelling of ion-acoustic shocks in superthermal plasmas”; Proceedings of the 30th International Conference on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG), Belfast (2011) p. A4-425.

[3]        R.D. Sydora, F. Detering, W. Rozmus, Y. Yu. Bychenkov, A. Brantov, and C.E. Capjack; “Collisional particle simulation of ion acoustic instability”; Journal of Plasma Physics 72 (2006) 1295-1298.

[4]        K. Patel; “Observation of ion waves in two dimesional particle simulation of field-assisted plasma expansion”; Journal of Applyed Physics 81 (1997) 6622.

[5]        P. Hllenger, P. Tranicek, and J. Douglas Menietti; “Effective collision frequency due to ion-acoustic instability: Theory and simulations”; Geophysical Research Letters 31 (2004) L10806.

[6]        F.F. Chen; “Introduction to Nonlinear Fluid-Plasma Waves”; Kluwer Academic Publishers (1988).

[7]        D.E. Potter, “Computational Physics”; Wiley-intersience Publica-tion (1973).

[8]        C.K. Birdsall and A.B. Langdon; “Plasma Physics Via Computer Simulation”; Institute of Physics Publishing (1995).

[9]        D.K. Callebaut and G.K. Karvgila; “Nonlinear Fourier Analysis for Unmagnetized Plasma Waves”, Phys. Scr. 68, No. 1 (2003) 7-21.