تأثیر عملیات بازپخت بر ساختار بلوری و خواص اپتیکی لایه‌های نازک CdZnO رشد داده شده به روش سل- ژل

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

ابتدا لایه‌های نازک اکسید کادمیوم‌ روی CdZnO به ضخامت متوسط 155 نانومتر بر روی زیر لایه‌های شیشه‌ای با روش سل-ژل چرخشی رشد داده شدند. سپس لایه‌های آماده شده در دماهای 500 و 450 درجه سانتیگراد بازپخت شدند. خواص اپتیکی و ساختاری این نمونه‌ها با استفاده از نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌های طیف عبور و بازتاب و پراش پرتوایکس و همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که عملیات بازپخت باعث ساختار بلوری‌تر لایه‌ها می‌شود. همچنین شفافیت لایه‌ها و گاف نواری آنها با افزایش دمای بازپخت کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of annealing operation on the crystalline structure and optical properties of thin films of CdZnO grown by sol-gel method

نویسندگان [English]

  • Samira Valimohammadi
  • Morteza Izadifard
  • Mohammadebrahim Ghazi
  • Bahram Bahramiyan

[1]     S. Ilicana, Y. Caglara, M. Caglara, M. Kundakcib, and A. Ates; “Photovoltaic solar cell properties of CdxZn1-xO films prepared by sol-gel method”; International Journal of Hydrogen Energy 34 (2009) 5201-5207.

[2]  J.H. Lee, K.H. Ko, and B.O. Park; Journal of Crystal Growth 247 (2003) 119–125.

[3]    S. Parmod, P.K. Shishodia, R.M. Mehra, and H. Okada; Journal of Luminescence 126 (2007) 800-806.

[4]   A. Sawaby, M.S. Selim, S.Y. Marzouk, M.A. Mostafa, and A. Hosny;

Physica B 405 (2010) 3412-3420.

[5]  G.I. Rusu, V. Ciupina, M.E. Popa, G. Prodan, G.G. Rusu, and C. Baban;

Journal of Non-Crystalline Solids 352 (2006) 1525-1528.