استفاده از نانو کامپوزیت‌های کربنی در طراحی جاذب‌های الکترومغناطیسی پهن‌باند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

در حالت عادی ترکیبات کربن دارای جذب الکتریکی بالایی در محدوده باند فرکانسی مایکروویو می‌باشند. بمنظور افزایش جذب مغناطیسی این ترکیبات، نانو ذرات ناخالصی مانند فریت‌ها، سنداست‌ها و ذرات فلزی به آن‌ها افزوده می‌شود. در این مقاله با بکارگیری نانو کامپوزیت‌های کربنی یک ساختار جاذب الکترومغناطیسی معرفی شده است. این جاذب بصورت چندلایه و در محدوده باند X مایکروویو (GHz4/12-2/8) با استفاده از خواص الکترومغناطیسی نانو کامپوزیت‌های کربنی معرفی شده در تحقیقات اخیر، طراحی شده است. در این طراحی، محاسبه مقادیر جذب در حالت‌های مختلف براساس تئوری خط انتقال (TLM) انجام شده است. همچنین بهینه‌سازی عملکرد جاذب معرفی شده با هدف دستیابی به بیشترین پهنای باند جذبی، با بکارگیری الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات بهبودیافته محلی (MLPSO) صورت گرفته است. این جاذب با ضخامت mm 3/3 در حالت تابش عمودی موج الکترومغناطیسی، دارای حداقل تلفات بازگشتی dB 8/11- (معادل 94 درصد جذب) و حداکثر جذب dB 42- در محدوده فرکانسی X می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design A Wideband Electromagnetic Absorber Using Carbon Nano-composite

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Karami 1
  • Safdar Habibi 2
  • Babak Jaleh 2
چکیده [English]

Normally, carbon compounds have proper electrical absorption in microwave frequencies. To enhance the magnetic absorption these compounds, nanoparticles impurities such as ferrites, sandast and metal particles are added to them. In this paper, a carbon Nano-composite electromagnetic absorber is proposed. Utilizing the electromagnetic properties of the some previous reported carbon Nano-composite materials, the proposed multi-layer absorber is designed in X band (8.2-12.4 GHz) frequencies. The absorption characteristics of the absorber are calculated by analytic transmission line method (TLM). The permittivity (ɛ) and permeability (µ) of the Nano-composite materials are derived from previous reported papers. Also, using modified local particle swarm optimization (MLPSO) method, the performance of the proposed absorber is improved. In X band frequencies, the return loss of the investigated absorber is less than -11.8 dB (94 percent absorption) with 3.3 mm thickness. Furthermore In this band, the maximum absorption value is about -42 dB for the proposed configuration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromagnetic absorber
  • Carbon Nano-composite
  • modified local particle swarm optimization (MLPSO)
  • transmission line method (TLM)

[1] B.A. Munk, ,“ Frequency selective surfaces : theory and design,”. John
Wiley & Sons. pp. 1-14, 2000
[2] D. M. Pozar, “ Microwave engineering”, John Wiley, New York,
(2005).
[3] Y. Sun, C. Feng, X. Liu, S. W. Or, and C. Jin, “ Synthesis,
Characterization and Microwave Absorption of Carbon-coated Cu
Nanocapsules”, Materials Research 17, (2013) 477–482
[4] K. Sakai, Y. Wada, and S. Yoshikado, “Composite electromagnetic
wave absorber made of permalloy or Sendust and effect of sendust particle
size on absorption characteristics”, PIERS Online 4, (2008) 846–853
[5] J. R. Liu, M. Itoh, T. Horikawa, K. Machida, S. Sugimoto, and T.
Maeda, “Gigahertz range electromagnetic wave absorbers made of
amorphouscarbon-based magnetic nano-composites”, Journal of Applied
Physics 98, (2005) 054305-1-054305-7
[6] J. L. Yong, L. X. Yin, and Z. Jie, “ Design of high performance
multilayer microwave absorbers using fast Pareto genetic algorithm, ”
Science in China Series E: Technological Sciences 52, (2009) 2749-2757.
[7] S. Chamaani, S A. Mirtaheri, and M A Shooredeli, “Design of very
thin wide band absorbers using modified local best particle swarm
optimization,” AEU International journal of Electronics and
Communications 62, (2008) 549-556.
[8] D. J. Krusienski, and W. K. Jenkins, “Design and performance of
adaptive systems based on structured stochastic optimization strategies,”
IEEE Circuit and Systems Magazine 5, (2005) 8-20
[9] L. C. Folgueras, M. A. Alves, and M. C. Rezende, “ Microwave
absorbing paints and sheets based on carbonyl iron and polyaniline:
measurement and simulation of their properties,” Journal of Aerospace
Technology and Management 2, (2010) 105-110
[10] D. D. Zhang, D. L. Zhao, J. M. Zhang, L. Z. Bai, “ Microwave
absorbing property and complex permittivity and permeability of graphene–
CdS nanocomposite,” Journal of Alloys and Compunds 589, (2014) 378–
383.
[11] T. Zhao, C. Hou, H. Zhang, R. Zhu, S. She, J. Wang, T. Li, Z. Liu, and
B. Wei, “Electromagnetic Wave Absorbing Properties of Amorphous
Carbon Nanotubes,” Scientific Reports 4, (2014) 5619
[12] H. Q. Yuan, T. Zhang, X. Yan, X. Guo, and J. Guo, “ Electromagnetic
field absorbing polypropylene Nanocomposites with tuned permittivity and
permeability by Nanoiron and Carbon Nanotubes,” The Journal Physical
Chemistry 118, ( 2014) 24784−24796
[3] Y. Sun, C. Feng, X. Liu, S. W. Or, and C. Jin, “ Synthesis,
Characterization and Microwave Absorption of Carbon-coated Cu
Nanocapsules”, Materials Research 17, (2013) 477–482
[4] K. Sakai, Y. Wada, and S. Yoshikado, “Composite electromagnetic
wave absorber made of permalloy or Sendust and effect of sendust particle
size on absorption characteristics”, PIERS Online 4, (2008) 846–853
[5] J. R. Liu, M. Itoh, T. Horikawa, K. Machida, S. Sugimoto, and T.
Maeda, “Gigahertz range electromagnetic wave absorbers made of
amorphouscarbon-based magnetic nano-composites”, Journal of Applied
Physics 98, (2005) 054305-1-054305-7
[6] J. L. Yong, L. X. Yin, and Z. Jie, “ Design of high performance
multilayer microwave absorbers using fast Pareto genetic algorithm, ”
Science in China Series E: Technological Sciences 52, (2009) 2749-2757.
[7] S. Chamaani, S A. Mirtaheri, and M A Shooredeli, “Design of very
thin wide band absorbers using modified local best particle swarm
optimization,” AEU International journal of Electronics and
Communications 62, (2008) 549-556.
[8] D. J. Krusienski, and W. K. Jenkins, “Design and performance of
adaptive systems based on structured stochastic optimization strategies,”
IEEE Circuit and Systems Magazine 5, (2005) 8-20
[9] L. C. Folgueras, M. A. Alves, and M. C. Rezende, “ Microwave
absorbing paints and sheets based on carbonyl iron and polyaniline:
measurement and simulation of their properties,” Journal of Aerospace
Technology and Management 2, (2010) 105-110
[10] D. D. Zhang, D. L. Zhao, J. M. Zhang, L. Z. Bai, “ Microwave
absorbing property and complex permittivity and permeability of graphene–
CdS nanocomposite,” Journal of Alloys and Compunds 589, (2014) 378–
383.
[11] T. Zhao, C. Hou, H. Zhang, R. Zhu, S. She, J. Wang, T. Li, Z. Liu, and
B. Wei, “Electromagnetic Wave Absorbing Properties of Amorphous
Carbon Nanotubes,” Scientific Reports 4, (2014) 5619
[12] H. Q. Yuan, T. Zhang, X. Yan, X. Guo, and J. Guo, “ Electromagnetic
field absorbing polypropylene Nanocomposites with tuned permittivity and
permeability by Nanoiron and Carbon Nanotubes,” The Journal Physical
Chemistry 118, ( 2014) 24784−24796