نویسنده = مرعشی نسب، اله کرم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقص در بلورهای فوتونیکی یک بعدی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 33-52

اله کرم مرعش نسب؛ سعید رنجبریان


2. تونل زنی فوتونی در بلورهای فوتونیکی متا مواد تک منفی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 77-96

اله کرم مرعشی نسب؛ عبدالرحمن نامدار؛ صمد روشن انتظار