نویسنده = کیامهر، زینب
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی طیف پیوسته کوازرهای تابان از sDSSبا Z~3 در جنگا لیمان آلفا

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 33-44

زینب کیامهر؛ علیرضا آقائی