نویسنده = ایزدی، زینب
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی ترکیب تلوراید جیوه در فاز سینابار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-64

حمدا.. صالحی؛ زینب ایزدی