نویسنده = مسعودی، امیر علی
تعداد مقالات: 4
1. اثر زبری سطوح فرکتالی خودمتشابه بر سطح تماس حقیقی، انرژی بین مرزی موثر و چسبندگی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-69

منصوره صدیقی عطار؛ امیر علی مسعودی


2. بررسی و محاسبۀ نیروی کازیمیر بین سطوحِ زبرِ دی الکتریک

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-86

امیر علی مسعودی؛ فاطمه محمد دزاشیبی


3. مدلهای تصادفی برای رشد تومور در (1+1) بعد

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-51

مهشید طهرانی مقدم؛ پونه سعادت کیا؛ امیر علی مسعودی


4. مطالعه‌ی رفتار مقیاس‌بندی رشد تومورها با استفاده از معادلات رشد پیوستار

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 69-75

امیر علی مسعودی؛ هانیه مقدسی