نویسنده = برزگران، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی محرّک‌های تخلیۀ سدِّ دی‌الکتریک در کنترلِ جریان به روشِ پردازش تصویر

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-74

امیر رضا کوثری؛ محمدرضا برزگران