نویسنده = هادی طالع، مریم
تعداد مقالات: 4
1. بررسی خواص الکتریکی ذرات گرافن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-66

رضا ثابت داریانی؛ مریم هادی طالع


2. SiO2 ساخت و بررسی فیبرهای توخالی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-23

رضا ثابت داریانی؛ فاطمه نجفی


3. ساخت و بررسی ساختاری و ریخت‌شناسی فیبرهاینانوئی توخالی TiO2

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-20

رضا ثابت داریانی؛ زهرا کرمی گلباغی


4. تاثیر دمای زیرلایه بر شبیه سازی رشد نانو ذرات به کمک الگوریتم متروپولیس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-66

محبوبه عبداللهی؛ رضا ثابت داریانی