نویسنده = شصتی، مونا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مشخصه حسگر نوری پیوندگاه نامتجانس AZO/p-Si لایه نشانی شده به روش افشانه داغ

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 39-51

مونا شصتی؛ عبدالله مرتضی علی