نویسنده = عبداللهی، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر دمای زیرلایه بر شبیه سازی رشد نانو ذرات به کمک الگوریتم متروپولیس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-66

محبوبه عبداللهی؛ رضا ثابت داریانی