نویسنده = کارگرزاده، عزیز
تعداد مقالات: 1
1. محاسبۀ نظری ساختارِ نوارهای انرژی ترکیب LiBC

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 45-56

حمدا صالحی؛ عزیز کارگرزاده