نویسنده = گل نبی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میکروسکوپ رقومی و کاربرد آن در شکل گیری تصویر و اندازه گیری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-71

آزاده صحتی؛ حسین گل نبی