نویسنده = جلالی مهر آباد، مجمود
تعداد مقالات: 2
1. مدل سازی و شبیه سازی اثر دمای زیر لایه بر واکنش های سطحی در رشد فیلم نازک GaAs به روش تبخیر شیمیایی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-22

محمد حسین احسانی؛ محمود جلالی مهرآباد


2. شبیه سازی و مطالعه ی اثر دمای چشمه در لایه نشانی نانو فیلم های طلا به روش تبخیر حرارتی با استفاده از نرم افزار COMSOL Multiphysics

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-26

محمد حسین احسانی؛ مجمود جلالی مهر آباد؛ عباس جوادیان