نویسنده = خاکیان قمی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. توزیع خوشه­ های کروی در کهکشان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-30

زهرا فرخزادی؛ موژان ظهیری راد؛ مهدی خاکیان قمی