نویسنده = نظری گلشن، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سالیتون های یون-صوتی متراکم و رقیق در پلاسمای چند جزئی با یونهای منفی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-49

سیده راحله سجادی؛ اکبر نظری گلشن