دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-100 
5. طراحی دستگاه PGNAA برای سنجش کلر آب با استفاده از کد MCNPX

صفحه 67-76

مجتبی مستجاب الدعواتی؛ روح الله سالدیده آزارکی