دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-82 
5. بررسی رفتار توان خروجی لیزر موجبر 2CO بر حسب پارامترهای فشار گاز و جریان تخلیه الکتریکی

صفحه 45-52

سمیه مرتضوی؛ سجاد بتول؛ محسن منتظرالقائم؛ سعید جلوانی؛ هدیه پازکیان؛ سعیدامین نعیمی