دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-104 
3. مدلهای تصادفی برای رشد تومور در (1+1) بعد

صفحه 43-51

امیر علی مسعودی؛ پونه سعادت کیا؛ مهشید طهرانی مقدم


6. تونل زنی فوتونی در بلورهای فوتونیکی متا مواد تک منفی

صفحه 77-96

صمد روشن انتظار؛ عبدالرحمن نامدار؛ اله کرم مرعشی نسب