دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-90 
1. SiO2 ساخت و بررسی فیبرهای توخالی

صفحه 5-23

رضا ثابت داریانی؛ فاطمه نجفی


6. تأثیر عملیات بازپخت بر ساختار بلوری و خواص اپتیکی لایه‌های نازک CdZnO رشد داده شده به روش سل- ژل

صفحه 75-83

سمیرا ولی‌محمدی؛ مرتضی ایزدی‌فرد؛ محمد ابراهیم قاضی؛ بهرام بهرامیان