دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394 
3. مطالعه کوارک محصور شده با استفاده از هولوگرافی

صفحه 41-49

کاظم بی‌تقصیر فدافن؛ مریم کریمی جعفری؛ محمدرضا سرکرده‌ای


4. بررسی خواص الکتریکی ذرات گرافن

صفحه 51-66

رضا ثابت داریانی؛ مریم هادی طالع


5. بررسی تاثیر زیرلایه های انعطاف پذیر Al و PET در خواص ساختاری و اپتیکی لایه های جاذب CuInS

صفحه 67-76

محمدحسین عامریون؛ محمدابراهیم قاضی؛ مرتضی ایزدی فرد؛ بهرام بهرامیان