دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-77 
6. بهبود تزریق حفره در دیودهای نورگسیل آلی: مقایسه‏ای میان یک پلیمر رسانا و یک مولکول کوچک

صفحه 65-77

عزالدین مهاجرانی؛ ابراهیم مهرپرور؛ محمدرضا فتح اللهی؛ رسول بابایی