فصلنامه علمی فیزیک کاربردی ایران

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد است 

 

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

 

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

 

MSRT-CODE: 29b2e05726a4dc4 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 18، پاییز 1398، صفحه 1-90 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2345-4911
شاپا الکترونیکی
2645-4211

ابر واژگان