فیزیک کاربردی ایران

 

اخذ رتبه علمی"ب" در ارزیابی نشریات علمی کشور(سال 1398 و 1399) 

MSRT-CODE: 29b2e05726a4dc4 

 نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند.

کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.

 

 

 

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد است 

نویسندگان مقالات پذیرفته شده موظف هستند چکیده گسترده تهیه نمایند

مدت زمان تقریبی بررسی اولیه مقالات دریافتی یک هفته و مدت زمان تقریبی داوری مقالات ده هفته است

 

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

 

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

هزینه داوری مقاله: 1000000 ریال که بعد از تایید مقاله برای ارسال به داوری اخذ می‌شود.

 هزینه انتشار مقاله: 1500000 ریال که بعد از پذیرش مقاله برای چاپ اخذ می‌شود.

 

این نشریه با همکاری انجمن ژئوفیزیک ایران منتشر می‌شود

 

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 25، تابستان 1400، صفحه 1-98 

ابر واژگان