نویسنده = رضا ثابت داریانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص الکتریکی ذرات گرافن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-66

10.22051/jap.2015.2101

رضا ثابت داریانی؛ مریم هادی طالع