نویسنده = شهرزاد طلاکش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات IR گرانش بر مکانیک کوانتومی از طریق عدم قطعیت کمینه در تکانه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 9-24

10.22051/jap.2014.1171

شهرزاد طلاکش؛ مسلم زارعی؛ بهروز میرزایی