نویسنده = رضا قلی پور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص اکسیدهای عناصر کمیاب خاکی به عنوان گیت دی الکتریک

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-37

10.22051/jap.2014.1182

علی بهاری؛ رضا قلی پور