نویسنده = کاظم بی‌تقصیر فدافن
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه کوارک محصور شده با استفاده از هولوگرافی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-49

10.22051/jap.2015.2100

کاظم بی‌تقصیر فدافن؛ مریم کریمی جعفری؛ محمدرضا سرکرده‌ای


2. مطالعۀ اثرِ تصحیحاتِ ثابتِ جفت‌شدگیبر طولِ پوششی کوارکونیوم‌ها

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-12

10.22051/jap.2015.1202

محسن حیدری سورشجانی؛ کاظم بی‌تقصیر فدافن؛ محمد رضا سرکرده ای