نویسنده = فاطمه ویسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرتابش لیزر اگزایمربر طیف جذبی مخلوط محلول رودامین 6G بانانوذرات نقره

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-10

10.22051/jap.2019.19388.1092

سعید جلوانی؛ زهره رجبی؛ فاطمه ویسی