موضوعات = کوانتم
تعداد مقالات: 12
مقاله پژوهشی: درهمتنیدگی حالت‌های همدوس اسپینی سه‌مده

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 77-89

10.22051/ijap.2021.36748.1221

کاوه پسندیده؛ سید نصیب اله دوستی مطلق