دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. کنترل دوپایایی نوری سیستم اتمی همدوس با استفاده از میدان مغناطیسی خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22051/jap.2020.29129.1144

حسین جعفرزاده


2. مطالعۀ برهم‌کنش ملکول پیرول2ـ‌کربوکسیلیک اسید با نانوخوشۀ خالص بور نیترید و نشاندارشده با اتم پالادیم: بر اساس دیدگاه کوانتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22051/jap.2020.22529.1105

مهدی رضایی صامتی؛ فاطمه زمانیان


3. بررسی مشخصات اتم‌های پس‌زدۀ اولیه (PKA) و آسیب ناشی از تابش نوترون در فولاد زنگ‌نزن 316

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

10.22051/jap.2020.30294.1149

علی محمدی؛ محسن اسدی اسدآباد؛ سعید حمیدی؛ محمد امین امیرخانی دهکردی


4. بررسی خواص اپتیکی اکسید ایتریم با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

10.22051/jap.2020.28974.1136

حمدا.. صالحی؛ حجت ا.. باده یان


5. اندازه گیری دمای یونی کربن درون پلاسمای توکامک 1 IR-T با استفاده از بیناب‌سنجی غیر‌فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

10.22051/jap.2020.29378.1142

مجید فلاح؛ محمد مهدوی؛ محمود قرآن نویس؛ سکینه مشکانی


6. تأثیر قطبش نور فرودی و پارامترهای ناخالصی گاوسی در ضریب تولید هماهنگ دوم نقطۀ کوانتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

10.22051/jap.2020.29151.1139

پریناز حسین پور


7. مطالعۀ رسانش گرمایی نانوسیم های کوانتومی Si و GaAs

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

10.22051/jap.2020.28469.1135

قاسم انصاری پور؛ سعید عمادی اعظمی