دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مقاله پژوهشی: رفتار ذرات خودران مغناطیسی در حضور میدان مغناطیسی همگن خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

10.22051/ijap.2021.36608.1217

سونیا محمد حسینی ترامونی؛ فریناز روشنی


2. مقاله پژوهشی: طراحی و شبیه‌سازی یک نیم‌جمع‌کنندۀ تمام‌نوری با استفاده از حلقه‌های تشدید غیرخطی مبتنی بر بلور فوتونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

10.22051/ijap.2021.36720.1218

نیلوفر خواجه‌ئیان؛ جاسم جمالی؛ محمدحسین فاتحی دیندارلو؛ مهدی تقی‌زاده


3. مقاله پژوهشی: افزایش حساسیت فاز در حسگر تشدید پلاسمون سطحی در چیدمان تداخل‌سنج هتروداین قطبشی مسیر مشترک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1400

10.22051/ijap.2021.37091.1227

سید هاشم عارف؛ نسرین فلاح


4. مقاله پژوهشی: بررسی درهم‌تنیدگی و ترابرد گرمایی در شبکۀ ستاره‌ای اسپینی تحت برهم‌کنش هایزنبرگ مدلXXX

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1400

10.22051/ijap.2021.36523.1226

آزیتا ناجی؛ محسن ملائی زمانی