دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی خواص اپتیکی اکسید ایتریم با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

10.22051/jap.2020.28974.1136

حمدا.. صالحی؛ حجت ا.. باده یان