فیزیک کاربردی ایران

اخذ رتبه علمی"الف" در ارزیابی نشریات علمی کشور(سال ١٤٠١) 

 MSRT-CODE: 29b2e05726a4dc4


این نشریه با همکاری انجمن ژئوفیزیک ایران منتشر می‌شود


 نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند.

کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد است.

نویسندگان مقالات پذیرفته شده موظف هستند چکیده گسترده تهیه نمایند.

به استناد اطلاعات آماری سال 1401 مدت زمان تقریبی ارسال برای داوری یک هفته و انجام داوری اولیه و ارسال برای بازنگری هشت هفته است.

 نشریه از سامانه مشابهت یاب "سمیم نور" استفاده می‌کند. 

 نشریه مقالات پژوهشی و ترویجی را چاپ می کند.


شاپاهای قدیمی الکترونیکی و چاپی: 4911- 2345 و 4211-2645

شاپاهای جدید الکترونیکی و چاپی: 1043-2783 و 1051-2783


 

هزینه داوری: 1500000ریال پس از تایید مقاله برای ارسال به داوری دریافت می‌شود.

 هزینه انتشار :: 1500000 ریال پس از پذیرش مقاله برای چاپ دریافت می‌شود.

 آئین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز


 

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

(این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.)

 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 36، فروردین 1403، صفحه 1-173 

ابر واژگان