طراحی و ساختِ سیستمِ تعیینِ مرزِ تداخلِ موادِ نامحلول

نویسندگان

1 سازمان انرژی اتمی، تهران

2 ، سازمان انرژی اتمی، تهران

چکیده

تعیینِ مرزِ تداخل بین مّواد در صنایع پالایشگاهی، شیمیایی، گاز و پتروشیمی برای تحلیل فرآیند از اهمّیت ِبالایی برخوردار است. با توّجه به عدم ِمشاهدۀ مرز جداسازی مواد در درون مخازن، روش‌های مختلفی برای تعیین این  مرز و پروفایل چگالی آن‌ها ارائه شده است. در این مقاله مکانیزمی برای تعیین مرز جداسازی مواد به وسیله پرتوهای گاما بیان می‌گردد. در این روش به کمک سازه مکانیکی، چشمه گسیلنده گاما و گاما میزان ارتفاع مواد مختلف و نواحی امولوسیون درون مخازن تعیین می‌گردد. خروجی این روش به صورت پروفایلی براساس چگالی مواد ارائه می‌شود که در آن تغییر در چگالی به د ست‌آمده نشان‌دهنده‌ی مرز جدا کننده بین مواد می‌باشد. همچنین نتایج ِتجربی ارائه شده در صنعت شیمیایی نشان می‌دهد که این فناوری از کارایی قابل قبولی برخوردار است. در این مقاله برای شناسایی بهترِ مرزِ بین مواد، از روشی مبتنی بر انحراف ِمعیارِ داد‌های ثبت شده استفاده شده استآشکارسازِ پرتو

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and construction of a system for determining the boundary of insoluble material interference

نویسندگان [English]

  • Reza Gholipourpeyvandi 1
  • Sajad Rahmanzadehtoutkaleh 1
  • Mojtaba Askarilahdarbani 2
  • Ali Azimbeigirad 1
چکیده [English]

Determination of insoluble materials interface is very important in
refinery, chemical, gas, and petrochemical industries for process
analyzing. According to the invisibility of material separation in the
vessels, various methods for detection of insoluble materials interface
and density profile have been proposed. In this paper, to determine
has been the materials separation interface, a mechanism based on
the gamma ray detection is proposed. Also, the height of insoluble
materials and the emulsion area in process vessel can be obtained by
a mechanical structure and gamma emitter source and gamma ray
detector. The output of this method presents a density profile in which
the significantly change in the acquired density shows the materials
interfaces. Furthermore, the practical results in the chemical industry
show a good fitness of this technique. In this paper, a technique based
on standard deviation approach has been developed to determine the
insoluble materials interface more accurate

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gamma ray detection
  • material separation
  • Interface gauge
  • chemical industries
[1]  P. Lupoli. and D. Mattis; “Float switch construction for monitoring liquid level”; Environment International 14 (1998) IX.

[2]    D. Ordolff; “Investigations on the design of floats to control milk meters”; Journal of Agricultural Engineering Research 43 (1989) 113–123.

[3]   V. E. Sakharo, S. A. Kuznetsov, B. D. Zaitsev, I. E. Kuznetsova, and S.

G. Joshi; “Liquid level sensor using ultrasonic Lamb waves”; Ultrasonics 41

(2003) 319–322.

[4]   E. Vargas, R. Ceres, J. M. Marti´n, and L.Caldero´n; “Ultrasonic sensor for liquid-level inspection in bottles”; Sensors and Actuators A: Physical 61 (1997) 256–259.

[5]   T. Kabor and R. Werthschützky; “Wafer Level Processing of Overload- Resistant Pressure Sensors”; Procedia Engineering 47 (2012) 615–618.

[6]  H. Golnabi; “Design and operation of a fiber optic sensor for liquid level detection”; Optics and Lasers in Engineering 41 (2004) 801–812.

[7]   C. Yang, S. Chen, and G. Yang; “Fiber optical liquid level sensor under cryogenic environment”; Sensors and Actuators A: Physical 94 (2001) 69– 75.

[8]   A. Jaworek and A. Krupa; “Phase-shift detection for capacitance sensor measuring void fraction in two-phase flow”; Sensors and Actuators A: Physical 160 (2010) 78–86.

[9]   F. Lucklum and B. Jakoby; “Novel magnetic–acoustic resonator sensors for remote liquid phase measurement and mass detection”; Sensors and Actuators A: Physical 145-146 (2008) 44–51.

[10]   T. Uemura; “Observations of Backscattered Gamma-Rays in a Surface

Density Gauge”; Japanese Journal of Applied Physics 4 (1965) 667.

[11]   I. A. Henderson and J. McGhee; “Modelling gamma-source backscatter

density gauge”; IEE Proceedings 133 (1986) 611-617.