مطالعۀ ویژگی‌های ساختار الکترونی ابررسانای Nb3Ga

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده

  در این مقاله ساختار نواری، چگالی حالت‌ها و چگالی ابر الکترونی ترکیب Nb3Ga در فاز مکعبی مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از روش امواج تخت خود سازگار ( PWscf ) در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی توسّط بستۀ نرم­افزاری Espresso انجام شده­ است و نتایج به دست‌آمده سازگاری خوبی با نتایج دیگر محاسبات دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the properties of the electron structure of the superconducting Nb3Ga

نویسندگان [English]

  • Hamdollah Salehi
  • Hosein Toulabinejad
  • Mohammad Einhesari
چکیده [English]

In this paper the band structure, density of state and charge density of Nb3Ga in cubic phase has been studied. The calculations have been performed using PWscf method in the framework of density functional theory by Espresso package. The results are in good agreement with other results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Band structure
  • Density functional theory
  • Nb3Ga
  • PWscf
[2]    K. Inoue, A. Kikuchi, Y. Yoshida, and Y. Iijima; “A new practical superconductor: rapidly heated and quenched Nb3Ga wire” Physica C 384, No. 3 (2003) 267–273.
[3]     A. V. Narlikar; “Frontiers in Superconducting Materials”; Springer Berlin Heidelberg (2005).
[4]    C. P. Poole, Jr; “Handbook of Superconductivity”; Academic Press (2000).
[5]   F. J. Owens and C. P. Poole, Jr; “The New Superconductor”; Kluwer Academic Publishers. (2002).
[6]    W. B. Pearson; “A Handbook of Lattice Spacings and Structures of Metals and Alloys”; Pergamon Press (1985).
[7]    J. Philip and C. S. Menon; “Inter-lattice displacements and elastic constants of the A-15 compounds V3Si, V3Ga and Nb3Sn”; Pramana - J. Phys. 10, No. 3 (1977) 311.
[8]  Internet; http://www.xcrysden.org
[10]   C. Paduani, J. A. Valcanover, J. D. Ardisson, C. A. Samudio Pérez, M. I. YoshidaI, “Characterization of the structural and magnetic properties of Nd16Co76-xRuxC7B alloys”; Brazilian Journal of Physics 37, No. 3b (2007).
[11] F. Birch; Phys. Rev. 71 (1947) 809–824.
[12] H. Salehi; India Journal of Physics 80, No. 12 (2006) 1167-1246.