مطالعۀ ویژگی‌های ساختار الکترونی ابررسانای Nb3Ga

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران، اهواز

چکیده

  در این مقاله ساختار نواری، چگالی حالت‌ها و چگالی ابر الکترونی ترکیب Nb3Ga در فاز مکعبی مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از روش امواج تخت خود سازگار ( PWscf ) در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی توسّط بستۀ نرم­افزاری Espresso انجام شده­ است و نتایج به دست‌آمده سازگاری خوبی با نتایج دیگر محاسبات دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the properties of the electron structure of the superconducting Nb3Ga

نویسندگان [English]

  • Hamdollah Salehi
  • Hosein Toulabinejad
  • Mohammad Einhesari
[2]    K. Inoue, A. Kikuchi, Y. Yoshida, and Y. Iijima; “A new practical superconductor: rapidly heated and quenched Nb3Ga wire” Physica C 384, No. 3 (2003) 267–273.

[3]     A. V. Narlikar; “Frontiers in Superconducting Materials”; Springer Berlin Heidelberg (2005).

[4]    C. P. Poole, Jr; “Handbook of Superconductivity”; Academic Press

(2000).

[5]   F. J. Owens and C. P. Poole, Jr; “The New Superconductor”; Kluwer

Academic Publishers. (2002).

[6]    W. B. Pearson; “A Handbook of Lattice Spacings and Structures of Metals and Alloys”; Pergamon Press (1985).

[7]    J. Philip and C. S. Menon; “Inter-lattice displacements and elastic constants of the A-15 compounds V3Si, V3Ga and Nb3Sn”; Pramana - J. Phys. 10, No. 3 (1977) 311.

[8]  Internet; http://www.xcrysden.org

[10]   C. Paduani, J. A. Valcanover, J. D. Ardisson, C. A. Samudio Pérez, M.

I. YoshidaI, “Characterization of the structural and magnetic properties of

Nd16Co76-xRuxC7B alloys”; Brazilian Journal of Physics 37, No. 3b (2007).

[11] F. Birch; Phys. Rev. 71 (1947) 809–824.

[12] H. Salehi; India Journal of Physics 80, No. 12 (2006) 1167-1246.