مطالعۀ تأثیر پارامترهای ورودی بر روی مشخّصه‌های خروجی در فرآیندِ ماشین کاری به روشِ تخلیۀ الکتریکی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

  در این مقاله تأثیرِ پارامترهای ورودی فرآیندِ برداشتِ ماده از سطوح (ماشین کاری) به روشِ تخلیۀ الکتریکی شاملِ زمانِ روشنی پالس، شدّتِ جریان و ولتاژِ ورودی بر روی مشخّصه های خروجی این فرآیند (نرخِ بُراده بَرداری، فرسایشِ نسبی الکترود و زبری سطح) در ماشین کاری فولاد ابزار AISI D6 موردِ بررسی قرار گرفته است. نتایجِ این تحقیق نشان می دهد با افزایشِ زمانِ روشنی پالس، نرخِ بُراده بَرداری و زبری سطح افزایش یافته فرسایشِ نسبی الکترود کاهش می یابد. همچنین بر اساسِ نتایجِ به دست آمده در این تحقیق مشخّص گردید با افزایشِ شدّتِ جریانِ ورودی، نرخِ بُراده بَرداری، فرسایشِ نسبی الکترود (ابزار) و زبری سطحِ قطعۀ کار افزایش می یابند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the effect of input parameters on output characteristics in the EDM process

نویسندگان [English]

  • Hadi Eyvazibagheri
  • Hamed Hoseingholipourasl
  • Alireza Nezamabadi
چکیده [English]

  In this study the effect of input parameters of the EDM process including pulse on- time , pulse current and voltage on the output characteristics (material removal rate , tool wear ratio and surface roughness) in the machining AISI D6 tool steel has been studied . This study shows that increasing the pulse on time , material removal rate and the surface roughness are increased and the tool wear ratio is reduced . Also, based on obtained results by increasing pulse current, material removal rate, tool wear ratio and surface roughness are increased.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrical Discharge Machining (EDM)
  • Pulse on
  • Time
  • Pulse current
 

[2]   M. Boujelbene, E. Bayraktar, W. Tebni, S. Ben Salem; “Influence of machining parameters on the surface integrity in electrical discharge machining” Archives of Materials Science and Engineering 37, No. 2 (2009) 110-116.

[3]    D. Pradhan and S. C. Jayswal; “Behavior of Copper and Aluminum Electrodes on EDM Of EN-8 Alloy Steel”; International Journal of Engineering Science and Technology, 3, No. 7 (2011) 5492-5499.

[4]   F. L. Amorim and W. L. Weingaertner; “The Behavior of Graphite and Copper Electrodes on the Finish Die-Sinking Electrical Discharge Machining (EDM) of AISI P20 Tool Steel”; Journal of the Brazilian Society of Mechanical Science & Engineering 4 (2007) 366-371.

[5]  W. Tebni, M. Boujelbene, and E. Bayraktar; “Parametric approach model for determining electrical discharge machining (EDM) conditions: Effect of cutting parameters on the surface integrity”, The Arabian Journal for Science and Engineering 34 (2009) 101-114.

[7]   H. T. Lee, F. Ch. Hsu, and T. Y. Tai; “Study of surface integrity using the small area EDM process with a copper-tungsten electrode”; Material Science and Engineering 364 (2004) 346-356.

[8]   A. Ali Khan; “Role of Heat Transfer on Process Characteristics during Electrical Discharge Machining”; Developments in Heat Transfer 21 (2011) 417-435.