مقالۀ پژوهشی: بهبود عملکرد آشکارسازهای نوری نانومیله‌های ZnO با استفاده از نانوذرات طلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

3 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، دانشکده فیزیک و شیمی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش تلاش بر این است که عملکرد حسگر نور فرابنفش (UV) بر پایۀ نانو میله‌های اکسیدروی (ZnO) را از طریق آرایش با نانوذرات طلا (Au) بهبود دهیم. نانومیله‌های یک بعدی ZnO بربستر زیرلایۀ کوارتز به روش انتقال فاز بخار (VPT) رشد داده شدند. سپس، نانوذرات طلا با رسوب لایه نانومتری طلا با ضخامت های 3، 6، 9 و 12 نانومتر به روش کندوپاش همراه با فرایند حرارت دهی بر روی نانومیله‌های اکسید روی ایجاد می‌گردند. ریخت شناسی و ساختار نمونه ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف پراش پرتو ایکس مشخصه یابی شدند. نتایج حاصله شکل‌گیری نانومیله‌های ZnO نسبتاً عمود با فاز بلوری ورتسایت ساختار بلوری هگزاگونال و جهت گیری ارجح در راستای محور c را نشان دادند که با نانوذرات طلا پوشانده شده‌اند. داده‌های به دست آمده از اندازه‌گیری پاسخ نوری فرابنفش نشان می‌دهد‌ که نمونۀ آرایش شده با لایۀ طلا با ضخامت 9 نانومتر، نسبت جریان روشن به تاریک بیشتر (5/6 )، پاسخ‌دهی بالاتر (mA/W 33 ± 568 ~) و زمان‌های پاسخ و بازگشت سریع تری را فراهم می‌کند. هم‌چنین با حضور نانوذرات طلا پاسخ‌دهی در ناحیۀ مرئی (nm 520 = λ) از mA/W 5/0 ± 6 به mA/W 1 ± 19 افزایش یافت. این رفتار آشکارسازی اصلاح شده از پلاسمون‌های سطحی جایگزیده (LSPs) به وجود آمده از نانوذرات طلا و شکل گیری سدهای شاتکی موضعی بین نانوذرات طلا و اکسیدروی نتیجه می‌شود‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving Performance of ZnO Nanorods Photodetectors with the Use of Au Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Zahra Sadat Hosseini 1
  • Abdollah Mortezaali 2
  • Samaneh Sarvi 3
1 Assistant Professor, Photonics and Quantum Technologies Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Physics and Chemistry, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 M. Sc. Graduated, Faculty of Physics and Chemistry, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this research, we try to improve the performance of ultraviolet (UV) photodetector based on ZnO nanorods through decoration with Au nanoparticles. One-dimensional ZnO nanorods were grown on the quartz substrates by the vapor phase transport (VPT) method. Then, Au nanoparticles by depositing a thin nanometric Au layer with thicknesses 3, 6, 9, and 12 nm via sputtering technique and a heating process were coated on the ZnO nanorods. The morphology and structure of the samples were characterized by using a Scanning Electron Microscope (SEM) and X-ray diffractometer (XRD). The results showed formation of rather aligned ZnO nanorods with wurtzite hexagonal crystalline structure and preferred orientation along the c-axis which are coated with Au nanoparticles. The obtained data from measuring ultraviolet photoresponse shows that the decorated sample with 9 nm thick Au film possesses a higher on/off ratio (6.5), responsivity (568 ± 33 mA/W), and faster rise and decay times. In addition, with presence of Au nanoparticles, responsivity in the visible region (λ= 520 nm) increased from 6 ±0.5 mA/W to 19±1 mA/W. This improved detecting behavior results from Localized Surface Plasmons (LSPs) of the Au nanoparticles and the formation of localized Schottky barriers between Au nanoparticles and ZnO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photodetector
  • Zinc Oxide 1D Nanorods
  • Au Nanoparticles
  • Enhanced Performance
[1] Liu K., Sakurai M., Liao M., Aono M., Giant Improvement of the Performance of ZnO Nanowire Photodetectors by Au Nanoparticles, J. Phys. Chem. C, 114, 19835-19839, 2010.
[2] Lin H., Jiang A., Xing S., Li L., Cheng W., Li J., Miao W., Zhou X., Tian L., Advances in Self-Powered Ultraviolet Photodetectors based on p-n Heterojunction Low-Dimensional Nanostructures, Nanomaterials, 12, 910, 2022.
[3] Hsu C.-L., Chang L.-F., Hsueh T.-J., A Dual-Band Photodetector based on ZnO Nanowires Decorated with Au Nanoparticles Synthesized on a Glass Substrate, Rsc Advances, 6, 74201-74208, 2016.
[4] Selamneni V., Raghavan H., Hazra A., Sahatiya P., MoS2/Paper Decorated with Metal Nanoparticles (Au, Pt, and Pd) based Plasmonic-Enhanced Broadband (Visible-NIR) Flexible Photodetectors, Advanced Materials Interfaces, 8, 2001988, 2021.
[5] Hsu C.L., Lin Y.H., Wang L.K., Hsueh T.J., Chang S.P., Chang S.J., Tunable UV- and Visible-Light Photoresponse based on p-Zno Nanostructures/N-ZnO/Glass Peppered with Au Nanoparticles, ACS Appl. Mater. Interfaces, 9, 14935-14944, 2017.
[6] Viter R., Balevicius Z., Abou Chaaya A., Baleviciute I., Tumenas S., Mikoliunaite L., Ramanavicius A., Gertnere Z., Zalesska A., Vataman V., Smyntyna V., Erts D., Miele P., Bechelany M., The Influence of Localized Plasmons on the Optical Properties of Au/ZnO Nanostructures, J. Mater. Chem. C, 3, 6815-6821, 2015.
[7] H. Ding, J. Shao, Y. Ding, W. Liu, H. Tian, X. Li, One-Dimensional Au-ZnO Heteronanostructures for Ultraviolet Light Detectors by a Two-Step Dielectrophoretic Assembly Method, ACS Appl Mater Interfaces, 7, 12713-12718, 2015.
[8] Hosseini Z.S., Bafrani H.A., Naseri A., Moshfegh A.Z., High-Performance UV‐Vis-NIR Photodetectors Based on Plasmonic Effect in Au Nanoparticles/ZnO Nanofibers, Applied Surface Science, 483, 1110-1117, 2019.
[9] Omran M., Fabritius T., Heikkinen E.-P., Vuolio T., Yu Y., Chen G., Kacar Y., Microwave Catalyzed Carbothermic Reduction of Zinc Oxide and Zinc Ferrite: Effect of Microwave Energy on the Reaction Activation Energy, Rsc Advances, 10, 23959-23968, 2020.
[10] Gogurla N., Sinha A.K., Santra S., Manna S., Ray S.K., Multifunctional Au-ZnO Plasmonic Nanostructures for Enhanced UV Photodetector and Room Temperature on Sensing Devices, Sci. Rep., 4 6481-6489, 2014.
[11] M. Mahanti, D. Basak, Enhanced Ultraviolet Photoresponse in Au/ZnO Nanorods, Chem. Phys. Lett., 612, 101-105, 2014.
[12] Ning Y., Zhang Z., Teng F., Fang X., Novel Transparent and Self-Powered UV Photodetector Based on Crossed ZnO Nanofiber Array Homojunction, Small, 14, 1703751-1703759, 2018.
[13] Gao T., Zhang Q., Chen J., Xiong X., Zhai T., Performance-Enhancing Broadband and Flexible Photodetectors based on Perovskite/ZnO-Nanowire Hybrid Structures, Advanced Optical Materials, 5, 1700201–1700208, 2017.
[14] Mukherjee B., Cai Y., Tan H.R., Feng Y.P., Tok E., Sow C., NIR Schottky Photodetectors Based on Individual Single-Crystalline GeSe Nanosheet, ACS applied materials & interfaces, 5, 9594-9604, 2013.
[15] Liu X., Gu L., Zhang Q., Wu J., Long Y., Fan Z., All-Printable Band-Edge Modulated ZnO Nanowire Photodetectors with Ultra-High Detectivity, Nat. Commun., 5, 4001-4009, 2014.