نویسنده = آقائی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی طیف پیوسته کوازرهای تابان از sDSSبا Z~3 در جنگا لیمان آلفا

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 33-44

10.22051/jap.2015.1198

زینب کیامهر؛ علیرضا آقائی