نویسنده = صحتی، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میکروسکوپ رقومی و کاربرد آن در شکل گیری تصویر و اندازه گیری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-71

10.22051/jap.2015.1200

آزاده صحتی؛ حسین گل نبی