نویسنده = شاه‌بندی قوچانی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مُدهای فونون‌های اپتیکیدر یک نانوساختارِ نیمه‌رسانا

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-68

10.22051/jap.2015.1206

عباس شاه‌بندی قوچانی