نویسنده = قاضی، محمدابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر زیرلایه های انعطاف پذیر Al و PET در خواص ساختاری و اپتیکی لایه های جاذب CuInS

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 67-76

10.22051/jap.2015.2102

محمدحسین عامریون؛ محمدابراهیم قاضی؛ مرتضی ایزدی فرد؛ بهرام بهرامیان