نویسنده = شعاری نژاد، سعیده
تعداد مقالات: 2
2. بررسی پارامترِ نظم و دورنگ نمایی خطّی دو رنگینۀ آزو در ترکیبِ بلورِمایعِ C7

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-16

10.22051/jap.2015.1798

سعیده شعاری نژاد؛ عبدالله مرتضی علی